Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Repareer.nu en de consument waarin Repareer.nu als reparateur van consumenten elektronica optreedt.
 2. Door aanvaarding van een door Repareer.nu gedaan aanbod, aanvaardt de consument tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de consument wordt uitdrukkelijk door Repareer.nu van de hand gewezen.
 3. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Repareer.nu. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.

Artikel 2. Klachten of defecten

 1. Bij of voor de aanvang van de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) of gebreken die op de reparatiebon staat/staan omschreven dan wel via het digitale formulier is toegezonden aan Repareer.nu. Indien het goed waterschade heeft opgelopen moet dit door de consument vooraf vermeld worden. De consument gaat akkoord met een waterschade behandeling waarvoor standaard € 30,– inclusief BTW in rekening word gebracht. Onder waterschade behandeling wordt verstaan het verwijderen van vocht of andere de aan de waterschade te wijten sporen.
 2. Indien bij het onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger is dan de kostenraming voor aanvang van de reparatie, dan wordt in dat geval contact opgenomen met de consument. De consument moet hiervoor akkoord geven zodat het toestel compleet werkend is. Indien de consument niet akkoord gaat met de hogere reparatiekosten zal het toestel ongeprepareerd retour gezonden worden aan de consument. Repareer.nu hanteert standaard onderzoekskosten, tenzij anders overeengekomen. Mocht de consument het toestel niet willen laten repareren, dan worden de onderzoekskosten in rekening gebracht. Indien het toestel enkel een waterschade behandeling heeft gehad maar de consument wil geen verdere kosten maken, dan wordt er € 30,– in rekening gebracht voor de waterschade behandeling.

Artikel 3. Aanbod, aanvaarding, orders en totstandkoming overeenkomsten

 1. De door of namens Repareer.nu uitgebrachte aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Eveneens aanbiedingen vermeldt in folders en/of prijscouranten zijn vrijblijvend. In het geval dat een vrijblijvend aanbod door de consument wordt aanvaard, dan heeft Repareer.nu het recht om het aanbod te herroepen.
 2. Aanbiedingen en toezeggingen van Repareer.nu zijn slechts verbindend, indien deze door Repareer.nu schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Het staat Repareer.nu volledig vrij om orders van een consument al dan niet te accepteren.
 4. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat:
  (1) Repareer.nu een aanbod of bestelling van consument schriftelijk bevestigt;
  (2) op het moment dat Repareer.nu begint met de uitvoering van de overeenkomst;
  (3) op het moment dat Repareer.nu voor de betreffende overeenkomst aan de consument een factuur zendt.

Artikel 4. Prijs, betalingen en verrekening

 1. De prijs van de reparatie is opgebouwd uit onderdelen, montage en 12 maanden garantie op het vervangen onderdeel. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 2. De betaling door de consument kan elektronisch via een betaallink of contant, of op een door Repareer.nu te bepalen wijze. De levering van het goed/goederen vindt plaats nadat het volledige bedrag is betaald, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de reparatie voltooid is en de consument hiervan op de hoogte is gesteld, heeft de consument drie (3) maanden de tijd om het toestel af te halen. Indien de consument dit na drie (3) maanden niet gedaan heeft, is Repareer.nu gerechtigd het product te verkopen en/of vernietigen.
 4. In gevallen waarin betaling niet direct of binnen 7 dagen na factuurdatum geschiedt, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan verkeert de consument van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Indien de consument in verzuim verkeert zijn alle betalingsverplichtingen terstond opeisbaar. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de consument aan Repareer.nu zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,6% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
 5. In gevallen waarin een redelijke grond bestaat dat de consument zijn verplichtingen jegens Repareer.nu niet zal nakomen, zijn alle vorderingen terstond opeisbaar. In gevallen van dien aard is de consument verplicht op verzoek van Repareer.nu terstond de door Repareer.nu redelijk gewenste vorm van zekerheid te stellen en voor zover nodig deze aan te vullen voor de nakoming van alle verplichtingen. Indien de consument daar niet aan heeft voldaan, is Repareer.nu gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 6. Indien de consument zijn betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van de consument.
 7. De consument kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt de consument geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
 8. Door de consument gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en tenslotte ter afdoening van de opeisbare openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom. Andersluidende aanwijzingen zijdens de consument hebben op het vorengaande geen invloed.

Artikel 5. Garantie

 1. Repareer.nu geeft 12 maanden garantie op het vervangen onderdeel zoals vermeld staat op de reparatiebon. Deze garantie geld niet voor stoot-, val- of waterschade wat na de reparatie is aangebracht dan wel is ontstaan.
 2. De reparatiebon/factuur dient als garantiebewijs. Mocht de consument niet beschikken over een garantiebewijs, dan verleent Repareer.nu geen garantie. Een offerte of bankafschrift wordt niet gezien als garantiebewijs. Repareer.nu is niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade aan het goed/de goederen.

Artikel 6. Fabrieksgarantie

 1. De reparaties die Repareer.nu uitvoert zijn buiten de fabrieksgarantie van Apple, Asus, Samsung, Nokia, HTC, LG of een ander merk. Officieel gezien vervalt de fabrieksgarantie bij de reparatie. Daarnaast moet de consument er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al verlopen is op het moment dat uw toestel schade heeft geleden. Uiteraard bieden wij onze garantie aan zoals vermeld in artikel 5.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Repareer.nu is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers, behoudens de gevallen waarin er sprake is van grove schuld of opzet.
 2. Repareer.nu is niet aansprakelijk voor de schade, welke ontstaat in verband met de door Repareer.nu verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals – doch niet beperkt tot – ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde goederen.
 3. Repareer.nu is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product. De toebehoren en accessoires dient de klant zelf te bewaren en niet af te geven bij de reparatie of verzending, dat geldt ook voor de originele verpakking van de producten. Hiervoor kan Repareer.nu niet aansprakelijk worden gehouden voor de vermelde toebehoren en accessoires.  
 4. Repareer.nu behandelt alle aangeleverde goederen met grote voorzichtigheid. Sommige defecten komen pas aan het licht nadat het goed uit elkaar wordt gehaald. Repareer.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze hun oorzaak vinden in opzet of grove schuld, veroorzaakt door Repareer.nu

Artikel 8. Softwarematige aanpassingen

 1. Repareer.nu faciliteert de mogelijkheid om een aantal toestellen te voorzien van een ander besturingssysteem zoals Windows of Linux. Repareer.nu biedt geen ondersteuning voor de genoemde systemen. Bugs en eventueel andere softwarematige problemen veroorzaakt door het installeren van een App of een andere oorzaak kunnen dan ook niet door ons worden verholpen. Gebruikersvragen kunnen al dan niet beantwoord worden door Repareer.nu.

Artikel 9. Verlies van data

 1. Repareer.nu is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. De consument wordt gevraagd een back-up van zijn/haar gegevens te maken voordat hij het product overhandigd aan Repareer.nu. De consument is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Artikel 10. Klachtenprocedure

 1. Repareer.nu wilt u een professionele dienstverlening aanbieden. Mocht u klachten hebben, dan kunt u uw klachten verzenden naar info@repareer.nu.

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 2. Repareer.nu en de consument zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Repareer.nu en de consument is Nederlands Recht van toepassing.
 4. Alle geschillen tussen Repareer.nu en de consument zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland. In afwijking hiervan is Repareer.nu  bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de Afnemer te wenden.